Sri Saraswati Ashtakam

Sri Saraswati Ashtakam or Sarasvati Astakam is prayer to Saraswati Mata, the Goddess learning and knowledge.

Saraswati Astakam is the popular mantra chanted during Navratri Saraswati Puja, Basant Panchami Saraswati Puja, and Aksharabhyasa or Vidhyarambha Saraswati puja.

Those who chant Saraswati Ashtakam would be blessed with good wisdom and prosperity in life.

Here are the lyrics of Saraswati Ashtakam….

Amba, thwadeya pada pankaja pamsu lesa,
Sambanda banduratharaa rasana thwadheeyam,
Sambhayudhadhipadamapya amruthathi ramyam,
Nimbhayathe kimutha bhouma padani thasya. //1//

 

Matha, sthwadheya karunamrutha poorna drushti,
Pathakwachidwidhi vasan manuje na cheth syath,
Kaa thasya ghora api dhabhyavaaharanidhra,
Bheethyadhikeshu sama bhavamupeyivalsu. //2//

 

Vani rema giri suthethi cha roopa bhedai,
Kshoni jusham vividha mangala maadha dhasi,
Naneeyaseem thava vibhuthimaho vivekthum,
Ksheenibhavathyakruthakopi vacha prapancha. //3//

 

Sarvagnatha giri sutha kamithir vipaksha,
Garvachidhakusalathadivishad guroscha,
Charvaartha sabdha ghatana patutha kaveenaam,
Sarvam thwadheeya karunaa kanika vivartha. //4//

 

Mooka kavirjada iha prathi bhavadhagryo,
Bheekunda durbhalamadhir dharani vijhetha,
Nishkinchano nidhipadhir bhavathi thwadheeya,
Mekam kadakshamavalambhya jagathsavithree. //5//

 

Varnathmike, hima sudhakara sankha kunda,
Varnabhi rama thanu vallari viswa vandhye,
Karnatha deergha karunardhra kadaksha pathai,
Poorna akhilarthamima masu vidathsva devi. //6//

 

Kalam kiyanthamayi they chararavindha,
Malambhya hantha vilapami vilolachetha,
Balam kurushwa krutha kruthyamimam Shubhiaka,
Moolam nidhaya karuardhra mapangamasmin. //7//

 

Ananda hethu mayi they karunaam vihaya,
Noonam na kinchidakhilesi vilokayami,
Dhoonam dayarhamagathim karunamruthadrai,
Renam shishum shishirayashu kadakshapathai. //8//

 

Imam padedhya prayathasthavodhgha,
Mananya chetha jagatham jananya,
Sa vidhwadharadhitha pada peete,
Labhetha sarvam pursharthasartham. //9//

Write Your Comment

2 Comments

  1. Mamata says:

    Can anyone plz translate the Saraswati Ashtakam in HINDI…bcoz in English it is difficult to know the pronounciation.

  2. Taradhish says:

    saraswati ashtakam lyrics in english with meaning telugu