Mantra Pushpam in Bengali

য়ো’‌உপাং পুষ্পং বেদ’ পুষ্প’বান প্রজাবা”ন পশুমান ভ’বতি | চংদ্রমা বা অপাং পুষ্পম” | পুষ্প’বান প্রজাবা”ন পশুমান ভ’বতি | য় এবং বেদ’ | য়ো‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়তন’বান ভবতি |

অগ্নির্বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ো”গ্নেরায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপোবা অগ্নেরায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

বায়ুর্বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ো বায়োরায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো বৈ বায়োরায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

অসৌ বৈ তপ’ন্নপামায়ত’নম আয়ত’নবান ভবতি | য়ো’‌உমুষ্য়তপ’ত আয়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো’ বা অমুষ্য়তপ’ত আয়ত’নম |আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

চংদ্রমা বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ঃ চংদ্রম’স আয়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো বৈ চংদ্রম’স আয়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

নক্ষ্ত্র’ত্রাণি বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ো নক্ষ্ত্র’ত্রাণামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো বৈ নক্ষ’ত্রাণামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

পর্জন্য়ো বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ঃ পর্জন্য়’স্য়ায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো বৈ পর্জন্য়স্য়ায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো’‌உপামায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি |

সংবত্সরো বা অপামায়ত’নম | আয়ত’নবান ভবতি | য়ঃ সং’বত্সরস্য়ায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | আপো বৈ সং’বত্সরস্য়ায়ত’নং বেদ’ | আয়ত’নবান ভবতি | য় এবং বেদ’ | য়ো”‌உপ্সু নাবং প্রতি’ষ্ঠিতাং বেদ’ | প্রত্য়েব তি’ষ্ঠতি |

ওং রাজাধিরাজায়’ প্রসহ্য় সাহিনে” | নমো’ বয়ং বৈ”শ্রবণায়’ কুর্মহে | স মে কামান কাম কামা’য় মহ্য়ম” | কামেশ্বরো বৈ”শ্রবণো দ’দাতু | কুবেরায়’ বৈশ্রবণায়’ | মহারাজায় নমঃ’ |

ওং” তদ্ব্রহ্ম | ওং” তদ্বায়ুঃ | ওং” তদাত্মা |
ওং” তদ্সত্য়ম | ওং” তত্সর্বম” | ওং” তত-পুরোর্নমঃ ||

অংতশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্তিষু
ত্বং য়জ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্ব-মিংদ্রস্ত্বগ্‍ম
রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্মত্বং’ প্রজাপতিঃ |
ত্বং তদাপ আপো জ্য়োতীরসো‌உমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্সুবরোম |

ঈশানস্সর্ব বিদ্য়ানামীশ্বর স্সর্বভূতানাং
ব্রহ্মাধিপতির-ব্রহ্মণো‌உধিপতির-ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদা শিবোম |

তদ্বিষ্নোঃ পরমং পদগ্‍ম সদা পশ্য়ংতি
সূরয়ঃ দিবীবচক্ষু রাততং তদ্বি প্রাসো
বিপস্য়বো জাগৃহান সত্সমিংধতে
তদ্বিষ্নোর্য়-ত্পরমং পদম |

ঋতগ্‍ম সত্য়ং প’রং ব্রহ্ম পুরুষং’ কৃষ্ণপিংগ’লম |
ঊর্ধ্বরে’তং বি’রূপা’ক্ষং বিশ্বরূ’পায় বৈ নমো নমঃ’ ||

ওং নারায়ণায়’ বিদ্মহে’ বাসুদেবায়’ ধীমহি |
তন্নো’ বিষ্ণুঃ প্রচোদয়া”ত ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ |

Mantra Pushpam in Other Languages

Write Your Comment