Magha Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Makha Nakshatra natives

Magha nakshatra stotram is a daily prayer for Makha nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Magha birth star. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more beneficial.

Magha Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah
Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah

Makha Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut
Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah

Magha Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih
Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah

Makha Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah
Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah

Write Your Comment

4 Comments

 1. Vasur says:

  Magha Nakshatra Vedic Mantra : h IN TELUGU

 2. Pakhi says:

  magha nakshatra female characteristics in telugu 4th pada

 3. Shivika says:

  whose are born in 4th pad (charan) in magha nakshatra

 4. Pavan says:

  prayer to be done by magha nakshatra female