Chandraghanta Puja Vidhi | Maa Chandraghanta Pooja Method

chandraghanta

chandraghanta

Chandraghanta Puja Vidhi (Maa Chandraghanta Pooja Method) with mantras, slokas, stotras and Aarti is given here. Maa Chandraghanta Navadurga is worshipped on 3rd day of Navratri according to Navadurga method of performing Navratri Durga Pooja.

Puja items list..

The puja items required for Chandraghanta Pooja are – usual puja material like Haridra churna, kumkum, camphor, rice, kalash, water (gangajal), Devi image, etc…

Know more about Maa Chandraghanta Devata

Chandraghanta Mata Appearance, Dhyana Mantra

Here is the detailed Puja method of Chandraghanta Maa with Mantras… 

Atma pooja :

Perform Atma pooja for self-purification with the following mantra:

Om Apavitrah Pavitro Va Sarvavastham Gatoapi Va,

Yah Smrait Pundarika Aksham Sa Vahy Abhyantarah Shuchih

Tilak and Aachman:

Apply Tilak on your forehead and do ‘Aachman’ (drinking of holy water after accepting it in your palm) with the following mantra

Om Keshavaya Namah,

Om Narayanaya Namah,

Om Madhavaya Namah, Om Govindaya Namah

Sankalpa:

To achieve the purpose of the pooja, do sankalpa by taking a little water in hand and saying your wish in mind to Maa Chandraghanta.

Mama upaatha durithakshaya dwara sri parameswara preethyartham aadya Brahmanaha dwithiyaparardhe swethavaraha kalpe vyvaswatha manvantharae kaliyuge prathama paadey Jambu dveepe Bharatha varshe Bharatha khande, Meroh Dakshina digbhage, asmin varthamana vyvaharika chandramaanena Shri ….. naama samvatsarae Dakshinayane Varsha rhuthau Ashwina maasey, Shukla Pakshey, Tritiya thithau …… vaasarey subha nakshatrae subha yogae subha karana yevam guna visheshana visishtaayaam subha thithau….. sri matyaha (name) Gotravathyaha ……… sabhatrukayah asmaakam saha kutumbaanaam kshema, sthairya vijaya ayurarogya aishwaryabhi vrudhyardham dharmartha kaama moksha chaturvidha phala purushartha sidhyartham satsanthaana sowbhaghya phala vyapthardhyam srivaralakshmee devatha muddhisyae sri Durga mahadevatha preetyardham karpoktha vidhanena yavathshakti dhyanaavahanaadhi shodashopachaara poojaam karishye thadanga sri Chandraghanta Mata poojam karishye.

Aavahana

Pray to invite Maa Chandraghanta with the following mantra:

Aagachha Tvam Mahadevi ! Sthane Chatra Sthira Bhav.

Yavata Pujaam Karisyami Tavata Tvam Snidho Bhav.

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha.

Chandraghanta devimaawahayami. Aawahanartheye Pushpaanjali Samarpayami.

(Offer flowers to Maa Chandraghanta)

Aasan:

After Dhyan and Mantras, Pray and offer:

Om sarvmangal mangaleye shivesarvaarth sadhike,

Sharneye Traymbake gauri Narayani Namostute.

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha.

Aasanarthey Pushpani Samarpayami.

(Offer flowers)

Paadhya

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha. Padayoh Paadhyam Samarpayami.

(Offer water to Mother’s Shri Charan)

Arghya

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha. Hastyoh Arghya Samarpayami.

(Offer Chandan,Pushpa and Akshat mixed water)

Aachman

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha. Aachamanam Samarpayami.

(Offer Karpoor mixed water)

Jal Arpan & Aachaman

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Snanartham Jalam Samarpayami.

(Offer GangaJal for Bath)

Snananga Aachaman Snanantey Punrachamaniyam Jalam Samarpayami.

(Offer water for aachman)

Dugdha Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha DugdhaSnanam Samarpayami.

(Offer Cow milk for Bath)

Dadhi Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha DadhiSnanam Samarpayami.

(Offer curd made from cow milk for bath)

Ghrita Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha GhritaSnanam Samarpayami.

(Offer Gou Ghee for Bath)

Madhu Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha MadhuSnanam Samarpayami.

(Offer Honey for Bath)

Sharkara Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha SharkaraSnanam Samarpayami.

(Offer sugar for Bath)

Panchaamrit Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha PanchaamritSnanam Samarpayami.

(Offer Panchaamrita for Bath)

Gandhodak Snan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha GandhodakSnanam Samarpayami.

(Offer Malaya Chandan and Agaru mixed water for Bath)

ShudhodakSnan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha ShudhodakSnanam Samarpayami.

(Offer Holy Water for Final Bath)

Aachman

ShudhodakSnanante Aachamaniyam Jalam Samarpayami.

(Offer water for Aachamana)

Vastra

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Vastropavastram Kanchukiyam ch Samarpayami.

(Offer saree or moli)

Aachmana

Vastranante Aachamaniym jalam Samarpayami

Shobhagya Sutra

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha ShobhagyaSutram Samarpayami.

Chandan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Chandanam Samarpayami.

Haridra churna

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Haridraam Samarpayami.

Kumkum

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Kumkumam Samarpayami.

Sindoor

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Sindooram Samarpayami.

Kajal

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Kajjalm Samarpayami.

Durvankura

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Durvankuraan Samarpayami.

Bilva Patra

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha BilvaPatram Samarpayami.

Abhushan

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devye Namha Abhushnaani Samarpayami.

Pushpamala:

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Pushpamalam Samarpayami.

Nana parimala draviya

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha NanaparimalDraviyaani Samarpayami.

Shobhagya Patika

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Shobhagyapatikam Samarpayami.

Dhoopa

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Dhoopmaaghrapayami.

Deepa

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Deepam Darshyami.

Show deepa to mother and wash your hand..

Naivedya

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Naibaidham Nivedyami.

Aachman – perform aachaman

Rituphala

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Rituphalani Samarpayami.

Tambula

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Tammbulam Samarpayami.

Dakshina

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Dakshinaam Samarpayami.

Aarti (Kapoor and Baati)

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Karpooraratirkyam Samarpayami.

Maa Chandraghanta Aarti (Chandraghanta Kavach)

Rahsayam Shrunu Vakshayami Shaiveshi Kamalanne | Shri Chandraghantasya Kawach
Sarvsiddhidayakam ||

Bina Nyasam Bina Viniyogam Bina Shapoddhar Bina Homam | Snanam
Shauchadianastit Shraddhamatren Siddhidham ||

Kushishyam Kutilayam Vanchkaya Nindakayacha |
Na Datavyam Na Datvyam padatavyam kadacitam||

Pradikshna

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Pradikshnaanm Samarpayami.

Mantra Pushpanjali

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Mantrapushpanjalim Samarpayami

Namaskara

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha

Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita

Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita

Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha !

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha Namaskaraan Samarpayami.

Kshma Prarthana

Aawahanam Na Jaanami Na jaanami Tav archanam, Pujaam ch na jaanami Kshamattam Parameshwari.

Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwari, Yattpujitam Maya Devi Paripuranm Tadastu me.

Shri Jagadambaye Chandraghanta Devyai Namha KshamaYachanam Samarpayami

Arpana

Aum Tattsad Brahmarpanmastu,

Vishnave Namh, Vishnave Namh, Vishnave Namh.

OM Chandraghanta Maiya Raksha Karo

OM Jagjanani Devi Raksha Karo

OM Nav Durga Namah

OM Jagjanani Namah

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment