Budha Kavacham in Bengali

অস্য় শ্রীবুধকবচস্তোত্রমংত্রস্য়, কশ্য়প ঋষিঃ,
অনুষ্টুপ ছংদঃ, বুধো দেবতা, বুধপ্রীত্য়র্থং জপে বিনিয়োগঃ |

অথ বুধ কবচম
বুধস্তু পুস্তকধরঃ কুংকুমস্য় সমদ্য়ুতিঃ |
পীতাংবরধরঃ পাতু পীতমাল্য়ানুলেপনঃ || 1 ||

কটিং চ পাতু মে সৌম্য়ঃ শিরোদেশং বুধস্তথা |
নেত্রে জ্ঞানময়ঃ পাতু শ্রোত্রে পাতু নিশাপ্রিয়ঃ || 2 ||

ঘ্রাণং গংধপ্রিয়ঃ পাতু জিহ্বাং বিদ্য়াপ্রদো মম |
কংঠং পাতু বিধোঃ পুত্রো ভুজৌ পুস্তকভূষণঃ || 3 ||

বক্ষঃ পাতু বরাংগশ্চ হৃদয়ং রোহিণীসুতঃ |
নাভিং পাতু সুরারাধ্য়ো মধ্য়ং পাতু খগেশ্বরঃ || 4 ||

জানুনী রৌহিণেয়শ্চ পাতু জংঘে??উখিলপ্রদঃ |
পাদৌ মে বোধনঃ পাতু পাতু সৌম্য়ো??উখিলং বপুঃ || 5 ||

অথ ফলশ্রুতিঃ
এতদ্ধি কবচং দিব্য়ং সর্বপাপপ্রণাশনম |
সর্বরোগপ্রশমনং সর্বদুঃখনিবারণম || 6 ||

আয়ুরারোগ্য়শুভদং পুত্রপৌত্রপ্রবর্ধনম |
য়ঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্বত্র বিজয়ী ভবেত || 7 ||

|| ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বুধকবচং সংপূর্ণম ||

Budha Kavacham in Other Languages

Write Your Comment