Tritiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 5 September 2020

‘Tritiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Tritiya Shraddha in Mahalaya Paksha (Pitru Paksha | Apara Paksha). In 2020, Tritiya Shraddh date is September 5. 5 September 2020 (Tritiya – Revati) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame […]

Tritiya Shraddha 2020 | Third day of Pitru Paksha Shraddh

Tritiya Shraddha or Thadiya Shraddham is the third day of Pitru Paksha or Mahalaya Paksha Shraddha karma rituals. In 2020, Tritiya Shraddha date is September 5. It falls in third day of Krishna Paksha in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada calendars and in Ashwin month as per North Indian Hindi calendars. […]

Tritiya Shraddha, Pitru Paksha’s Third day

Tritiya Shraddha 2015, Tritiya Shraddha 2015 date, when is Tritiya Shraddha in 2015? Tritiya Shraddha or Thadiya Shraddham is the third day of Pitru Paksha or Mahalaya Paksha Shraddha karma rituals. In 2015, Tritiya Shraddha date is September 30. It falls in third day of Krishna Paksha in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada […]