Tritiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 17 September 2019

‘Tritiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Tritiya Shraddha in Mahalaya Paksha (Pitru Paksha | Apara Paksha). In 2019, Tritiya Shraddh date is September 17. 17 September 2019 (Tritiya – Ashwini) Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame […]

Tritiya Shraddha 2019 | Third day of Pitru Paksha Shraddh

Tritiya Shraddha or Thadiya Shraddham is the third day of Pitru Paksha or Mahalaya Paksha Shraddha karma rituals. In 2019, Tritiya Shraddha date is September 17. It falls in third day of Krishna Paksha in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada calendars and in Ashwin month as per North Indian Hindi calendars. […]

Tritiya Shraddha, Pitru Paksha’s Third day

Tritiya Shraddha 2015, Tritiya Shraddha 2015 date, when is Tritiya Shraddha in 2015? Tritiya Shraddha or Thadiya Shraddham is the third day of Pitru Paksha or Mahalaya Paksha Shraddha karma rituals. In 2015, Tritiya Shraddha date is September 30. It falls in third day of Krishna Paksha in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada […]