Daridra Dahana Stotram

Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya Karnamruta Sasisekhara bhooshanaya Karpura kanti dhavalaya jatadharaya Darirdradukha dahanaya namah shivaya |1| Gouri priyaya rajanisha Kaladharaya Kalantakaya bhujaga dhipa kankanaya Gangadharaya Gajaraja Vimardanaya Darirdya dukha dahanaya namassivaya |2| Bhakta priyaya bhavaroga bhaya pahaya Ugraya dukha bhava sagara taranaya Jyotirmayaya ganan amasu nrtyakaya Daridya dukha dahanaya namassivaya |3| Charmambaraya shavabhasma vilepanaya Phalekshanaya manikundala […]