Mahalaya Amavasya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras, 25 September 2022

‘Mahalaya Amavasya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Mahalaya Amavasya Shraddha in Pitru Paksha. In 2022, Mahalaya Amavasya Shraddh date is September 25. 25 September 2022 – Mahalaya Amavasya Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame […]

Mahalaya Amavasya 2022 | Pitru Amavasya

Mahalaya Amavasya or Pitru Amavasya is the No Moon day in Mahalaya paksha shraddh. In 2022, Mahalaya Amavasya date is September 25. Pitru Amavasya falls during Ashwin month as per North Indian calendar followed in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, and Uttaranchal. Mahalaya Amavas is the last day of Pitru Paksha, the […]