Mahalaya Amavasya 2021 | Pitru Amavasya

Mahalaya Amavasya or Pitru Amavasya is the No Moon day in Mahalaya paksha shraddh. In 2021, Mahalaya Amavasya date is October 6. Pitru Amavasya falls during Ashwin month as per North Indian calendar followed in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, and Uttaranchal. Mahalaya Amavas is the last day of Pitru Paksha, the […]

Mahalaya Amavasya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 6 October 2021

‘Mahalaya Amavasya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Mahalaya Amavasya Shraddha in Pitru Paksha. In 2021, Mahalaya Amavasya Shraddh date is October 6. 6 October 2021 – Mahalaya Amavasya Shraddha Sankalpam Plava nama samvathsare, dakshinayane, varsha rithou, kanya  mase, Krishna pakshe, adhya amavasya   punya thidhou, saumya   vasara yukthayam, hastha   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam […]