Shiva Sahasranaama Stotram, Prayer of Lord Shiva’s 1000 Names

Shiva Sahasranama Stotram is prayer which describes 1000 names of Lord Shiva in verse-form. Shiva Sahasranama Stotram is a 122-verse prayer. Chanting Sri Shiva Sahasranama Stotra brings eternal prosperity and happiness to devotee. Om Sthirah sthaanuh prabhurbhaanuh pravaro varado varah 1 Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2 Harishcha harinaakshashcha […]

Daridra Dahana Stotram

Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya Karnamruta Sasisekhara bhooshanaya Karpura kanti dhavalaya jatadharaya Darirdradukha dahanaya namah shivaya |1| Gouri priyaya rajanisha Kaladharaya Kalantakaya bhujaga dhipa kankanaya Gangadharaya Gajaraja Vimardanaya Darirdya dukha dahanaya namassivaya |2| Bhakta priyaya bhavaroga bhaya pahaya Ugraya dukha bhava sagara taranaya Jyotirmayaya ganan amasu nrtyakaya Daridya dukha dahanaya namassivaya |3| Charmambaraya shavabhasma vilepanaya Phalekshanaya manikundala […]

Shivopasana Mantram, Shiva Upasana Stotram

Shivopasana Mantram or stotram is a prayer to Lord Shiva. Chanting Shivopasana Mantram gives immense pleasure, happiness, prosperity, health and wealth. Those who chant Shiva Upasana Mantra are also blessed with Moksha (liberation / salvation) by Lord Shiva. Om Shambhave Namah. Namaste astu bhagavan vishveshvaraya mahadevaya tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya Sadashivaya […]

Bhaja Gaureesam

Bhaja Gaureesam stotram is a prayer dedicated to Lord Shiva. It is a bhajan form of prayer so that chanting of it is very easy than other stotrams of Lord Shiva. Merits or benefits of chanting Bhaja Gaureesham stotram is mentioned in its last stanza. Bhaja Gaureesam Bhaja Gaureesam, Gaureesam Bhaja, Manda mathe. Jala dusthara […]

Shankara Ashtakam – Astakam to Lord Shankara

Shankara Ashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. Chanting this octet daily will remove all obstacles of the devotees and make them free from all sufferings. Here is the text or lyrics of Shankara Ashtakam. Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam, Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe. //1// Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam, […]

Sri Sadashiva Ashtakam – Sadasiva Astakam

Sadashiva Ashtakam is an octet dedicated to Lord Shiva. Those who will chant Sadashiva Ashtakam daily would be blessed with health and wealth in the life. Here goes the text or lyrics of Sadasiva Astakam.. Suvarna padmini thatantha divya harmya vasine, Suparna vahana priyata soorya koti thejase, Aparnaya viharine phana darendra dharine, Sada namashivaya they […]

Parameshwara Stotram – Prayer to Lord Shiva

Parameshwara Stotram, popularly known with its first line “Jagadeesha Suddhesha bhavesha vibho”, is a prayer dedicated to Lord Shiva. Here goes the text or lyrics of Parameshwara Stotram… Jagadeesa sudheesa bhavesa vibho, Parameshwara parathpara pootha pitha, Pranatham pathitham hatha budhi balam, Janatarana taraya thapithakam. //1// Guna heena sudheena malina mathim, Thwayi pathari dathari chaparathim, Thamasa […]

Shiva Tandava Stotram

Shiva Tandava Stotram is a one of the powerful stotrams of Lord Shiva. It is a prayer to praise the cosmic dance of Lord Shiva and the imporatance His Tandavam. Devotees who chant Shiva Tandava stotra daily will be blessed with wealth, health, and prosperity. Jatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara […]

Lingaashtakam Lyrics or Text

Lingashtakam is a the most famous prayer of Lord Shiva. Lingashtakam explains the importance of Linga form of Lord Shiva. The last stanza describes the list of merits or benefits of chanting Lingashtakam. Brahmamuraari suraarchitalingam Nirmalabhaasita shobhitalingam Janmajaduhkha vinaashakalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 1 Devamuni pravaraarchitalingam Kaamadahana karunaakaralingam Raavanadarpa vinaashanalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 2 Sarvasugandhi sulepitalingam Buddhivivardhana kaaranalingam […]

Chandrashekhara Ashtakam Lyrics, Text

Chandrashekhara Ashtakam is an Astakam stotram dedicated to Lord Chandrashekhara (Lord Shiva). The 10th stanza of this stotram explains the merits or benefits of chanting it. Chanting Chandrashekharashtakam daily gives you immense wealth and prosperity in life. Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam 1 Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati […]

Shivashtakam Lyrics, Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham

Shivashtakam, popularly known as ‘Prabhum Prananatham’ is an octet prayer dedicated to Lord Shiva. Shivashtakam explains the importance of Shiva puja. The 9th stanza or verse in Shivashtakam describes the merits or benefits of chanting Shivashtakam stotram. Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam […]

Shiva Ashtottara Shatanaamaavali, 108 Names of Lord Shiva

Shiva Ashtottara Shatanamavali is a prayer of 108 names of Lord Shiva. Shiva Ashtottara Shatanamavali explains the power, grace, and the energy of Lord Shiva. Om Shivaaya namah Maheshvaraaya namah Shambhave namah Pinaakine namah Shashishekharaaya namah Vaamadevaaya namah Viruupaakshaaya namah Kapardine namah Niilalohitaaya namah Shankaraaya namah Shuulapaanaye namah Khatvaa.ngine namah Vishhnuvallabhaaya namah Shipivishhtaaya namah Ambikaanaathaaya […]

Chandrashekhara Ashhtakam, Chandrasekharashtakam or Chandrashekara Ashtakam

Chandrashekara Ashtakam, also spelt as Chandrasekhara Ashtakam or Chandrasekharashtakam, a compilation of Sri Markandeya Maharshi. This Ashtakam is dedicated to Lord Chandrasekhara (Lord Shiva). Those who chant this stotram daily would get rid of fear of death and attain solvation. Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam //1// Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam Chandrashekharamashraye […]