Vikari Nama Samvatsaram | 2019-2020 Hindu Year | Vikari Nama Samvatsara

Vikari Nama Samvatsaram marks the Hindu Year 2019-2020. It is the 33rd year in 60-year Hindu calendar cycle (Prabhavaadi). This Vikari Nama Samvatsaram marks the 1955885120th year of the creation (Srushyadhi Gatha Saurabdha), 5120th year of Kaliyuga Shatabdha, 2076th year in Vikram Samvat abdha,1941st year of Shalivahana Shaka Abdha, 2090-2091 year of Sri Aadi Shankaracharya […]