Bhagavad Gita in English – Chapter 9

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 9. Sreebhagavaanuvaacha idaM tu tE guhyatamaM pravakShyaamyanasooyavE | gnyaanaM vignyaanasahitaM yajgnyaatvaa mOkShyasESubhaat || 1 || raajavidyaa raajaguhyaM pavitramidamuttamam | pratyakShaavagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam || 2 || aSraddadhaanaaH puruShaa dharmasyaasya paraMtapa | apraapya maaM nivartantE mRutyusaMsaaravartmani || 3 || mayaa tatamidaM sarvaM jagadavyaktamoortinaa […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 10

Bhagavad Gita in English – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in English. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. Sreebhagavaanuvaacha bhooya Eva mahaabaahO SRuNu mE […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 11

Bhagavad Gita in English – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in English. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. arjuna uvaacha madanugrahaaya paramaM guhyamadhyaatmasaMgnyitam | […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 12

Bhagavad Gita in English – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in English. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. arjuna uvaacha EvaM satatayuktaa yE bhaktaastvaaM paryupaasatE | […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 13

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 13. Sreebhagavaanuvaacha idaM SareeraM kauntEya kShEtramityabhidheeyatE | EtadyO vEtti taM praahuH kShEtragnya iti tadvidaH || 1 || kShEtragnyaM chaapi maaM viddhi sarvakShEtrEShu bhaarata | kShEtrakShEtragnyayOrgnyaanaM yattajgnyaanaM mataM mama || 2 || tatkShEtraM yachcha yaadRukcha yadvikaari yataScha yat | sa cha yO yatprabhaavaScha […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 14

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 14. Sreebhagavaanuvaacha paraM bhooyaH pravakShyaami gnyaanaanaaM gnyaanamuttamam | yajgnyaatvaa munayaH sarvE paraaM siddhimitO gataaH || 1 || idaM gnyaanamupaaSritya mama saadharmyamaagataaH | sargEpi nOpajaayantE pralayE na vyathanti cha || 2 || mama yOnirmahadbrahma tasmingarbhaM dadhaamyaham | saMbhavaH sarvabhootaanaaM tatO bhavati bhaarata || […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 15

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 15. Sreebhagavaanuvaacha oordhvamoolamadhaHSaakhamaSvatthaM praahuravyayam | CandaaMsi yasya parNaani yastaM vEda sa vEdavit || 1 || adhaSchOrdhvaM prasRutaastasya Saakhaa guNapravRuddhaa viShayapravaalaaH | adhaScha moolaanyanusaMtataani karmaanubandheeni manuShyalOkE || 2 || na roopamasyEha tathOpalabhyatE naantO na chaadirna cha saMpratiShThaa | aSvatthamEnaM suvirooDhamoolamasangaSastrENa dRuDhEna Cittvaa || […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 16

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 16. Sreebhagavaanuvaacha abhayaM sattvasaMSuddhirgnyaanayOgavyavasthitiH | daanaM damaScha yagnyaScha svaadhyaayastapa aarjavam || 1 || ahiMsaa satyamakrOdhastyaagaH SaantirapaiSunam | dayaa bhootEShvalOluptvaM maardavaM hreerachaapalam || 2 || tEjaH kShamaa dhRutiH SauchamadrOhO naatimaanitaa | bhavanti saMpadaM daiveemabhijaatasya bhaarata || 3 || dambhO darpObhimaanaScha krOdhaH paaruShyamEva cha […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 17

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 17. arjuna uvaacha yE SaastravidhimutsRujya yajantE SraddhayaanvitaaH | tEShaaM niShThaa tu kaa kRuShNa sattvamaahO rajastamaH || 1 || Sreebhagavaanuvaacha trividhaa bhavati Sraddhaa dEhinaaM saa svabhaavajaa | saattvikee raajasee chaiva taamasee chEti taaM SRuNu || 2 || sattvaanuroopaa sarvasya Sraddhaa bhavati bhaarata | […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 18

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 18. arjuna uvaacha saMnyaasasya mahaabaahO tattvamichCaami vEditum | tyaagasya cha hRuSheekESa pRuthakkESiniShoodana || 1 || Sreebhagavaanuvaacha kaamyaanaaM karmaNaaM nyaasaM saMnyaasaM kavayO viduH | sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakShaNaaH || 2 || tyaajyaM dOShavadityEkE karma praahurmaneeShiNaH | yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyamiti chaaparE || 3 || niSchayaM […]