Sri Saligrama Stotram

Sri Saligrama stotram is a prayer dedicated to Saligram sila. Lord Krishna revealed the Saligram stotra, its significance, spiritual importance, puja procedures of Saligram sila to King Yudhistira (Dharmaraja). Here is the text or lyrics of Saligram Stotram..

Yesaya Shree Saligram strotra mantrasya
Shree Bhagavan Hrishi
Narayano Devata Anustup Chhandah
Shree Saligram strotra mantras jape vini yogah

Yudhistira Uvacha

Shree Deva Deva devesa Devarchanamutamam
Tat sarvam srotaumichhami Bruhime Purushotamam 1

Shree Bhagavan Uvacha

Gandakyam Chotare Tire Girirajshchya Dakshine !
Dasa Yojan Vistirnam Mahachhetra Vasundhara 2

Saligramo Vabet Devo Devi Dwara Bati Vabet
Uvayo Sangamo Yatra Muktistratrana Sansaya 3

Saligramo Sila Yatra Yatra dwara Bati Sila
Uvayo Sangamo Yatra Mutistratrana Sansaya 4

Ajanma Krita Papanam Prayaschitam Ya Ichati
Saligram Silawari Paphari Namastute 5

Akal Mritu Haranam Sarvabyadhi Binasanam
Vishu Padodakam Pitwa Shirasha Dharyamyaham 6

Sankha Madhya Sthitam Toyyam Vramitam Keshavopari Angalagnam Manukshanam Bramha Hatya Dikam Dayat 7

Snano Dakam Piben Nityam Chakrankita Sirot Vabam Partkshallya Sudham Tatoyam Bramha Hatya Byapohati 8

Agnistomasahasnani Vajapaya Satanicha Samyak Phalama Bapnoti Visnornai Vedya Vakshina 9

Naivadyayuktam Tulsim cha Misritam Vishesta Pada Jalen Vishnuyoshnati Nityam Purato Murari Prapnoti Yagyautakoti Punyam 10

Khandita Sphutita Viina Vandi Dakdhya Tathi Va Cha
Saligram Sialyatra Tatra Dosho Na Vidyate 11

Namantra Pujanam Naiva Natirtham Na cha
Bhabanaa Na stutir Na uppachars cha Saligram Silar cha ne 12

Bramha Hatya Dikam Papam Manobak Karya Sambhamam Shirgram Nachyati Tatsarvam Saligram Silrchana 13

Nanabarna Mayam Chiva Nana Bhogena Vestitam Tathavarprasadena Laxmi Kantam Balamhayam 14

Narayanorbhabo Dev Chakramadya Cha Karmana Tathavarprasadena Laxmi Kantam Balamhayam 15

Krishane Sila Taneyatra Susmam Cakram Cha Drisyate Saovagyam Santatim Dhatye Sarva Sakshaym Dadhaticha 16

Vashu Devschya Chinhani Distwa Papai Pramuchyate
Sridhar Sukare Bame Harivbarnatu Disyate 17

Varaha Rupenam Devam Kurmangai Rapi Chinhitam
Gopadam Tatra Dissheta Varaham Vamanam Tatha 18

Pitavarnam Tu Devanam Rakta Varnam Vayabhaham
Narashinho Vawet Devo Mokshadam Cha Prakrititam 19

Sankha Chakra Gada Kurma Sankho Yatra Pradisyate Sankha Varnaschya Devanaman Vame Devaschya Lakshanam 20

Damodarm Tatha Sthulam Madhya Chakram Pratisthitam Purna Dwarena Sankrina Pita Rekha Cha Drischyate 21

Chhatrakare Vabet Rajam Vartule Cha Mahasreeya
Chipite Cha MahaDukham Sulagretu Ranam Dhrubam 22

Lalate Shesha Vogastu Siropari Sukanchanam Chakrakanchanavarnanam VamaDevaschya Lakshnam 23

Vamaparbe Cha Bai Cakre Krishna Varnas tu Pingalam Laxinarshimhadevanam Prithak Varnastu Drisyate 24

Lamboste Cha Dalidram Syat Pingale Hani Revacha
Lagna Cakre Vabet Baydhir Bidare Maranamdrubam 25

Padom Dakamcha Nirmalyam Mastake Dharayet Shada
Visnor Dristam Vakshitabyam Tulsi Jal Misritam 26

Kalpa Koti Sahasrani Vaikunthe Basate Sada
Saligram Sila Vinur Hatya Koti Vinasanam 27

Tasmat Sampujayet Dhyatwa Pujitam Chapi Sarvada
Saligram Silas Trotram Yah Pathecha Dijotam 28

Sa Gakshet Parmam Sthanam Yatra Lokeshworo Hari
Sarva Pap Binir Muktwa Vishnu Lokam Sa Gashati 29

Dusovataro Devanam Prithak Varnastu Disyate
Ipsitam Labate Rajyam Vishnu Pooja Manukramat 30

Kotyohi Vramhahatyanamgamyagamya Ta
Sarva Nasamayamti Vishu Nai Vidya Vakshanat 31

Vishno Pador Dakam Pitwa Koti Janmaghanasanam
Tasma Dasta Gunam Papam Ghumou Vindupatnat 32

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment

5 Comments

 1. srinath says:

  can Saligram Stotram.. be made available in kannada language version?

 2. srinath says:

  can Saligram Stotram.. be made available in kannada language version?

 3. Gaura says:

  na karmana mantra free download in Kannada pdf

 4. B.Lakshmi Narayanan says:

  I want saligarama asthotharam for doing archana daily to my saligramam. That to if
  it be in tamil it is well and good. If any body having kindly share to me.