Mana Swatantrya Bharata in Sanskrit

मन स्वतन्त्र्य भारत केतनमुनेत्ति नडुवरा
कटि बिगिञ्चि रिपुधाटिनि काल राचि निलुवरा ॥

आर्धिक समता घण्टिक अल्लदिगो म्रोगेनुरा
अन्दरमोक कुटुम्बमै आनन्दमु कनवलेरा ॥

मतसमैक्यता निनादमे मनकु बलमुरा
गतचरित्र तलचि जगद्हितमु नेडु कनुमुरा ॥

उदयोज्वल भास्कर किरणोदञ्चितमुरा नभं
भुवन मानवाभ्युदय विजयमदे मनकु शुभम् ॥

Mana Swatantrya Bharata in Other Languages

Write Your Comment