Jatiki Oopiri Swatantryam in Sanskrit

रचन: सि. नारायण रेद्दि

शिखरंला , प्रति मनिषी, शिरसेत्तिन नाडे,
जलनिधिला प्रति हृदयम् अललेत्तिन नाडे,
मानव जीवन गमनंलो मायनि वेलुगुल महोदयम् ॥

एप्पटि एप्पटि रुचिरस्वप्नं, ई स्वातन्त्र्यं
एन्दरि एन्दरि त्याग फलं, ई स्वातन्त्र्यं
अन्दक अन्दक अन्दिन फलमुनु अन्दरिकी अन्दिव्वण्डि ॥

स्वराज्य सिद्धिकि लक्ष्यमेमिटो स्मरिञ्चुकोण्डि
जाति विधात विनूत्न फलालनु साधिञ्चण्डि
समस्यलन्नी परिष्करिञ्चे सौम्य मार्गं चूपण्डि ॥

कलतलु कक्षलु रेपोद्दु ए कुलं पेरुतो
मारण होमं जरपोद्दु ए मतं मुसुगुलो
समैक्य भारत सौधाग्रं पै, शान्ति दीपं निलपण्डि ॥

Jatiki Oopiri Swatantryam in Other Languages

Write Your Comment