Eka Sloka Bharatham – Eka Shloki Maha Bharat

Eka Sloka Bharatham or Eka Shloki Maha Bharat is a representation of the whole story of Maha Bharat in a single verse or shlokam. The Maha Bharat is one of the ancient Hindu Scriptures and also known as the popular literature work in the world.

Aadau pandava dhartha rashtra jananam

Laaksha gruhe daahanam

Dhyuthe shri haranam vanevi haranam

Mathsalaye varthanam

Shrimad go grahane ranei viharanam

Sandhi kriya lambanam

Pashchad bhishma suyodhanadi hananam

Chaitan maha bharatham !!

Write Your Comment

1 Comments

  1. Gurpreet says:

    translation of sanskrit slok in english of aadau pandav