Dwadasha Jyothirlinga Gayatri Mantrams, Slokas to 12 Jyothirlinga Temples

Dwadasha Jyothirlinga Temples are the 12 prominent Shiva Temples. Saurashtra Somnath Temple, Srisailam Mallikarjuna Swamy Temple, Ujjain Mahakaleshwar Temple, Omkareshwar Temple, Baidyanath Temple, Bhimashankar Temple, Rameswaram Temple, Nageshwar Temple, Varanasi Kashi Vishwanath Temple, Nashik Trimbakeshwar Temple, Kedarnath Kedareshwar Temple & Ghrishneswar Temple are known as Dwadasha Jyothirlinga Temples.

Gayatri Mantra of each Jyothirlinga Temple is given here.       

Saurashtra Somnath Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe saurashtreshaya dheemahi thanna someshah prachodayath

Srisailam Mallikarjuna Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe srisailesaya dheemahi thannoh mallikarjunah prachodayath

Ujjain Mahakaleshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe ujjaineshaya dheemahi thannoh mahakalah prachodayath

Omkareshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe omkareshaya dheemahi thannoh malleshwah prachodayath

Baidyanath Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe prajwalya vaasaya dheemahi thannoh vaidyanathah prachodayath

Bhimashankar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe dhakini nagareshaya dheemahi thannoh bhimashankarah prachodayath

Rameshwaram Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe rameshwareshaya dheemahi thannoh raameshah prachodayath

Nageshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe dwaraka vaasaya dheemahi thannoh nageshwah prachodayath

Kashi Vishwanatha Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe kasha vaasaya dheemahi thannoh vishveshwah prachodayath

Nashik Trayambakeshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe trayambaka vaasaya dheemahi thannoh trayambakah prachodayath

Kedarnath Kedareshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe kedareshaya dheemahi thannoh kedarah prachodayath

Ghrishneshwar Gayatri

Om jyotirlingaya vidmahe vishaleshaya dheemahi thannoh ghrishneshwah prachodayath

Write Your Comment

2 Comments

  1. Tamalika says:

    Saurastre malikarunam twelve jotirlinga shalok in sanskrit mp3 download

  2. Chandresh says:

    shiv mantra sorastra somnatham c sri shala malikaarjunam mantra in hindi