Auspicious days for Purvashada Nakshatra natives in 2023 | Pooradam Nakshatra

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in January 2022

1 January 2022, 4 January 2022, 6 January 2022, 8 January 2022, 11 January 2022, 13 January 2022, 15 January 2022, 17 January 2022, 19 January 2022, 20 January 2022, 21 January 2022, 23 January 2022, 26 January 2022, 28 January 2022, 29 January 2022, 31 January 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in February 2022

2 February 2022, 4 February 2022, 6 February 2022, 7 February 2022, 11 February 2022, 14 February 2022, 16 February 2022, 17 February 2022, 19 February 2022, 21 February 2022, 23 February 2022, 25 February 2022, 26 February 2022, February 2022, 27 February 2022,

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in March 2022

1 March 2022, 3 March 2022, 5 March 2022, 6 March 2022, 8 March 2022, 9 March 2022, 11 March 2022, 13 March 2022, 15 March 2022, 16 March 2022, 18 March 2022, 20 March 2022, 22 March 2022, 24 March 2022, 27 March 2022, 29 March 2022, 31 March 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in April 2022

2 April 2022, 3 April 2022, 5 April 2022, 7 April 2022, 11 April 2022, 12 April 2022, 13 April 2022, 15 April 2022, 17 April 2022, 18 April 2022, 20 April 2022, 21 April 2022, 23 April 2022, 25 April 2022, 27 April 2022, 29 April 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in May 2022

2 May 2022, 4 May 2022, 6 May 2022, 7 May 2022, 10 May 2022, 12 May 2022, 14 May 2022, 16 May 2022, 18 May 2022, 19 May 2022, 20 May 2022, 22 May 2022, 24 May 2022, 26 May 2022, 27 May 2022, 29 May 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in June 2022

1 June 2022, 3 June 2022, 5 June 2022, 6 June 2022, 8 June 2022, 10 June 2022, 12 June 2022, 14 June 2022, 15 June 2022, 17 June 2022, 19 June 2022, 23 June 2022, 24 June 2022, 26 June 2022, 30 June 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in July 2022

2 July 2022, 3 July 2022, 6 July 2022, 8 July 2022, 9 July 2022, 11 July 2022, 12 July 2022, 14 July 2022, 16 July 2022, 18 July 2022, 20 July 2022, 23 July 2022, 25 July 2022, 27 July 2022, 30 July 2022, 31 July 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in August 2022

2 August 2022, 4 August 2022, 6 August 2022, 8 August 2022, 9 August 2022, 11 August 2022, 12 August 2022, 14 August 2022, 16 August 2022, 17 August 2022, 21 August 2022, 22 August 2022, 24 August 2022, 26 August 2022, 29 August 2022, 31 August 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in September 2022

2 September 2022, 5 September 2022, 7 September 2022, 9 September 2022, 11 September 2022, 13 September 2022, 14 September 2022, 16 September 2022, 20 September 2022, 22 September 2022, 23 September 2022, 27 September 2022, 29 September 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in October 2022

1 October 2022, 2 October 2022, 4 October 2022, 6 October 2022, 8 October 2022, 10 October 2022, 11 October 2022, 13 October 2022, 15 October 2022, 17 October 2022, 19 October 2022, 20 October 2022, 21 October 2022, 23 October 2022, 27 October 2022, 29 October 2022, 30 October 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in November 2022

2 November 2022, 4 November 2022, 6 November 2022, 7 November 2022, 9 November 2022, 11 November 2022, 14 November 2022, 17 November 2022, 19 November 2022, 21 November 2022, 25 November 2022, 26 November 2022, 28 November 2022, 30 November 2022.

Auspicious days for Natives of Poorvashada Nakshatra in December 2022

2 December 2022, 4 December 2022, 5 December 2022, 7 December 2022, 9 December 2022, 11 December 2022, 13 December 2022, 14 December 2022, 18 December 2022, 20 December 2022, 22 December 2022, 25 December 2022, 27 December 2022, 29 December 2022, 31 December 2022.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in January 2021

2 January 2021, 3 January 2021, 5 January 2021, 7 January 2021, 9 January 2021, 11 January 2021, 12 January 2021, 15 January 2021, 18 January 2021, 20 January 2021, 23 January 2021, 25 January 2021, 27 January 2021, 29 January 2021, 30 January 2021.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in February 2021

1 February 2021, 3 February 2021, 7 February 2021, 8 February 2021, 10 February 2021, 12 February 2021, 14 February 2021, 16 February 2021, 17 February 2021, 19 February 2021, 21 February 2021, 22 February 2021, 24 February 2021, 26 February 2021, 27 February 2021.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in March 2021

1 March 2021, 3 March 2021, 4 March 2021, 7 March 2021, 9 March 2021, 11 March 2021, 15 March 2021, 16 March 2021, 19 March 2021, 23 March 2021, 25 March 2021, 26 March 2021, 28 March 2021, 30 March 2021.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in April 2021

1 April 2021, 3 April 2021, 4 April 2021, 5 April 2021, 7 April 2021, 9 April 2021, 12 April 2021, 14 April 2021, 16 April 2021, 18 April 2021, 21 April 2021, 23 April 2021, 25 April 2021, 27 April 2021, 29 April 2021, 30 April 2021.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in May 2021

1 May 2021, 3 May 2021, 5 May 2021, 7 May 2021, 9 May 2021, 10 May 2021, 12 May 2021, 14 May 2021, 17 May 2021, 19 May 2021, 20 May 2021, 22 May 2021, 24 May 2021, 25 May 2021, 27 May 2021, 28 May 2021, 30 May 2021.

Auspicious days for Natives of Purvashada Nakshatra in June 2021

1 June 2021, 3 June 2021, 5 June 2021, 6 June 2021, 8 June 2021, 9 June 2021, 11 June 2021, 13 June 2021, 15 June 2021, 16 June 2021, 20 June 2021, 22 June 2021, 24 June 2021, 25 June 2021, 26 June 2021, 28 June 2021, 30 June 2021.

Auspicious Days for Natives of Purvashada Nakshatra in July 2021

3 July 2021, 4 July 2021, 6 July 2021, 8 July 2021, 10 July 2021, 12 July 2021, 13 July 2021, 15 July 2021, 19 July 2021, 21 July 2021, 22 July 2021, 24 July 2021, 26 July 2021, 28 July 2021, 30 July 2021.

Write Your Comment

11 Comments

 1. Pushpesh says:

  Auspicious days and time for Purvashada Nakshatra natives in 2023

 2. Durja says:

  when is purvashada i in may 2023 date?

 3. Vijendra says:

  is it good to buy car in pooradam nakstram

 4. Vishvadhar says:

  native of purvashada nakshatra prediction in may 2023

 5. Rakti says:

  auspicious day for buying car for pooradam natchathiram

 6. Siddhiksha says:

  puradam nakshatra date and time in may 2023

 7. Rusheek says:

  auspicious days in june 2023 for pooradam nakshatra

 8. Kaushik says:

  auspicious days in july 2023 for purvashada nakshtra

 9. Vasusen says:

  puradam natchitiram on july 2023 falls on date?

 10. Purushottam says:

  what is the phalam of baby born at 6 20am

 11. rajesh says:

  guruji kya purvasadha nachhatra me grih nirman neev poojan karana uchit nahi hai kanya lagan hai 16 digree
  guru,sukra,budh,chandrama kendra me hai…