ఇంద్రియాలకు అధిపతులు

—-> మనస్సుకు అధిపతి చంద్రుడు
—-> బుద్ధికి అధిపతి బృహస్పతి
—-> చిత్తమునకు అధిపతి ఆత్మ
—-> అహంకారమునకు అధిపతి రుద్రుడు
—-> చెవికి అధిపతులు దిక్పాలకులు, శబ్దమును వినగల శక్తిని ఇచ్చువారు.
—->చర్మమునకు అధిపతి వాయువు, స్పర్శ ఙ్ఞానమును ఇచ్చువారు.
—-> కండ్లకు అధిపతి సూర్యుడు(అగ్ని), స్వరూప వివరమును తెలుసుకోగలిగే శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> నాలికకు అధిదేవత వరుణుడు. రుచిని గ్రహించెడి శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> ముక్కుకు అధిదేవతలు అశ్వనీ దేవతలు, వాసన చూసే శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> నోటికి అధిపతి అగ్ని. మాట్లాడు శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> చేతులకు అధిపతి ఇంద్రుడు. పనులు చేయుటకు శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> పాదములకు అధిదేవత విష్ణువు, నడుచుటకు శక్తిని ఇచ్చువారు.
—-> గుహ్యమునకు అధిపతి ప్రజాపతి
—-> గుదమునకు అధిపతి యముడు
ఈ అధిపతులు ఆయాస్థానములందు చేరి ఆయా పనులు చేయించుచున్నారు. ఏదైనా ఒక స్థానములో ఆస్థానాధిపతి లేనినాడు ఆ స్థానము దేహమునకు ఉపయోగించదు.
ఉదాహరణకు: చెవికి అధిపతులు దిక్పాలకులు, ఆస్థానములో వారు ఉండనప్పుడు ఆ చెవి యొక్క ఉపయోగముండదు.అదే చెముడు వచ్చిందందురు. ఇలాగే ఏ అవయమునకు లోపములు వచ్చినా ఆస్థానములలో ఆ అధిదేవతులు లేరని అర్ధం.

Write Your Comment