Yajur Veda Upakarma 2016 (Avani Avittam)

Yajur Veda Upakarma 2016 (Avani Avittam) is an auspicious for those who follow Yajur Veda Upakarma – Shukla Yajurveda / Krishna Yajurveda. In 2016, Krishna Yajurveda Upakarma date is August 16 and Shukla Yajurveda Upakarma date is – August 18.

Yajur Veda Upakarma is generally observed on Shravana Pournami, the Full Moon day of Shravan Month.

Here the detailed procedure for Yajurveda Upakarma is given along with Mantras, Slokas, Vidhanam, etc..

Yagnopa veetha dharana manthra

Kamo karshet Japam 

Maha Sankalpam

Yagnopa veetha dharana manthra

Kanda Rishi Tharpanam

Vedarambham

Gaayathri japam

Leave a Reply