Rupesh Thakur Prasad Calendar 2014

Rupesh Thakur Prasad Calendar 2013

Rupesh Thakur Prasad Calendar cum Panchang is a Hindu almanac published by a Varanasi based publishing house, Sri Thakur Prasad Pustak Bhandar. Sri Thakur Prasad Pustak Bhandar has released the Rupesh Thakur Prasad calendar 2014 which details the panchang information of Vikram Samvat 2070, Rashtriya Shaka 1935, Sri Krishna Samvat 5237, Bengal Samvat 1420 and […]