Devi Kshama Prarthana Stotram

Goddess Durga Devi

Durga Devi Kshama Prarthana Stotram (Aparadha Kshama Prarthana Stotram) is chanted after Navratri Durga Puja or any other Durga Puja. Reciting this stotram makes you free from any mistake you have committed during Durga Puja. Here are the lyrics of Devi Kshama Prarthana Stotram Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya, Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari. […]

Vijaya Lakshmi Stotram

Vijayalakshmi Stotram is a prayer dedicated to Vijaya Lakshmi, an aspect of Goddess Lakshmi. Vijaya Lakshmi Stotram goes like “Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye, Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini”…. Here are the lyrics of Vijaya Lakshmi stotram….. Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye, Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini. //1// […]

Shri Tripura Thilakam: Prayer to Goddess Tripura Sundari

Shri Tripura Tilakam is a prayer dedicated to Goddess Tripurasundari Mata.. The lyrics of Tripura Tilakam starts like … “Kalpa shakee gana sath prasoona madhu pana keli kuthuka bramath”….. Here are the lyrics of Tripura Tilakam….. Kalpa shakee gana sath prasoona madhu pana keli kuthuka bramath, Shad padaravamanohare, kanaka bhoodhare, lalitha mandape, Aathyudhara mani peeta […]

Shri Shyamala Devi Dandakam: Prayer to Goddess Shyamala

Shri Shyamala Devi Dandakam is a prayer to Goddess Shyamala. Shyamala Devi is an aspect of Goddess Parvati Devi… Shri Shyamala Dandakam begins with “Manikyaveenam Upalalayanthim”…….. Manikhya veenaam upalalayanthim, Madalasam manjula vaag vilasam, Mahendra Neela dhyuthi komalangim, Mathanga kanyam manasa smarami. Chathurbhuje Chandra kala vathamse, Kuchonnathe kumkuma raga sone, Pundrekshu pasangusa pushpa bana, Hasthe namasthe […]

Shri Siddha Lakshmi Stotram (Sri Siddha Laxmi Mantram)

Shri Siddha Lakshmi Stotram, Sri Siddha Laxmi Mantram, is a prayer dedicated to Goddess Siddhalakshmi. Shri Siddha Lakshmi Stotram begins with ‘Brahmeem Vaishnaveem bhadram shad bujam cha chaur mukheem’……. Adha Dhyanam: Brahmeem Vaishnaveem bhadram shad bujam cha chaur mukheem, Trinethram gadga trisula padma chakra gadha daram. Peethambaram devim nanalankara bhooshitham, Tejapunjadareem sreshtam dhyayeth Bala kumarikam. […]

Santhoshi Mata ki Aarti

Santhosi Mata Ki Aarti is chanted during the end of Santoshi mata Puja. Goddess Santoshi Mata is considered as an aspect of Goddess Lakshmi (Shakti). Santhosi Mata Ki Aarti begins as ‘Jai Santhosi Maa, Maiya Jai Santhosi Mata’…. Here are the lyrics of Santhoshi Mata Aarti…. Jai Santhoshi maa, Maiya Jai Santhoshi Mata, Apne sevaka […]

Sri Saraswati Ashtakam

Sri Saraswati Ashtakam or Sarasvati Astakam is prayer to Saraswati Mata, the Goddess learning and knowledge. Saraswati Astakam is the popular mantra chanted during Navratri Saraswati Puja, Basant Panchami Saraswati Puja, and Aksharabhyasa or Vidhyarambha Saraswati puja. Those who chant Saraswati Ashtakam would be blessed with good wisdom and prosperity in life. Here are the […]

Durga Aarti Lyrics (Jai Ambe Gauri, Jai Shyama Gauri)

Durga Aarti is a prayer dedicated to Goddess Durga. It is mainly chanted at the end of Durga Puja. Those who chant Durga Aarti daily will get prosperity and happiness in their life. Durga Aarti goes like ‘Jai Ambe Gowri……’… Here are the lyrics of Durga Aarti in English….. Jai ambe Gowrii maiyaa, Jai shyaamaa […]

Bhagawathi Stotram (Prayer to Goddess Bhagwati)

Bhagawathi Stotram is a prayer dedicated to Goddess Shakti, Bhagawathi Maa.. Those who chant this stotram daily would get rid of all sorrows and will get confidence to face any challenge in life. Bhagawathi Stotram lyrics are given here.. It goes like this…. Sri Bhagawathi Devi namo varade, Jaya papa vinasini bahu phalade, Jaya shumbha […]

Durga Apada Uddharaka Stotram

Durga Apada Uddharaka Stotram (Durga Apadoddaraka Stotram) is a prayer dedicated to Goddess Durga. Durga Apadoddaraka Stotram is chanted by devotees to get rid of sorrows and problems in their life. Lyrics of this stotram are given here.. It goes like this… Namasthe saranye, shive sanukampe, Namasthe jagad vyapike viswaroope, Namasthe jagad vandhya padaravindhe, Namasthe […]