Durga Apada Uddharaka Stotram

Durga Apada Uddharaka Stotram (Durga Apadoddaraka Stotram) is a prayer dedicated to Goddess Durga. Durga Apadoddaraka Stotram is chanted by devotees to get rid of sorrows and problems in their life. Lyrics of this stotram are given here.. It goes… Read More

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam)

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam) is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is chanted during Navratri Durga Puja, Varalakshmi Vratham, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Puja.. Here are the lyrics of Shri Mahalakshmi Ashtakam… Namstestu mahamaye shripithe surapujite Sankhachakra… Read More

Sri Sooktam (Shri Suktam)

Sri Suktham is a prayer dedicated to Goddess Devi. Sri Suktam starts like “Hiranya Varnaam Harinim Suvarna Rajata Srajaam”…. Here are the lyrics of Sri Sooktam… Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha| Tám ma ávaha játavedo… Read More

Durga Sooktam (Durga Devi Suktam)

Durga Sooktam (Durga Devi Suktham) is a prayer dedicated to Goddess Durga. It is a salutation to Goddess Durga. It explains the glories of Mata Di.. Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih 1… Read More

Sarasvati Stotram (Prayer to Goddess Saraswati)

Saraswati Stotram is a prayer dedicated to Goddess Sarasvati. This stotram starts as “Ya kundendu tusharahara dhavala ya shubhravastranvita….” Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastranvita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana | Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1||… Read More