Sri Ranganatha Stotram: A Prayer to Lord Ranganatha Swamy

Sri Ranganatha Stotram is the prayer addressed to Lord Sri Ranganatha Swami. Ranganatha Stotram was composed by Sri Parashara Bhattar. Sri Ranganatha Swami is the presiding deity in Srirangam temple.

Sri Ranganatha Stotram:

Saptha prakara madhye sarasijamuklothbhasamane vimane,
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage,
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham,
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham. //1//

Kasthuri kalith oordhwa pundra thilakam, karnantha lolekshanam,
Mugdha smera manohara daradalam, mukthaa kiretojjwalam,
Pasyan manasa pasyatho hararucha, paryaya pangeruham,
Sri Rangadhipathe kadanuvadanam, seveya bhooyamyaham. //2//

Kadaham kaveri thata parisare ranga nagare,
Sayanam bhogeendre sathamakamani syamala ruchim,
Upaaseena krosan Madhu Soodana, Narayana, hare,
Murare, Govindethya manasim apekshyami, divasan. //3//

Kadaham Kaveri vimala salile veethakalupo,
Bhaveyam thath theere sramamushi vaseyam sanavane,
Kadha vaa punyam mahathi puline mangalagunam,
Bhajeyam rangesam kamalanayanam sesha sayanam. //4//

Poogi kanda dwaysa sarama snighdha neeropakandam,
Aavirmodhasthimitha sakunaa noodhitha brahma gosham,
Marge marge pathikanivahairucha maanapavarga,
Pasyeyam thaam punarapi pureem srimathim rangadamna.// 5//

Na jathu peethamrutha moorchithanaam,
Naakaukasam nanda vana vaathikaasu,
Rangeswara thwat pura maasrithaanam,
Rathya suna manya thamo bhaveyam. //6//

Asannikrushtasya nikrushta jantho,
Mithyapavaadena karoshi saanthim,
Thatho nikrushte mayi sannikashte kaam,
Nishkruthim rangapathe karoshi. //7//

Sri Rangam, kari shailam, anchana girim, Tharkshyardhri simhachalai,
Sri koormam purushothamam cha Bhadari narayanam naimisam,
Srimath dhwaravathi, Prayaga Mathura ayodhya gaya pushkaram,
Salagrama girim nishevya ramathe ramanujam muni. //8//

Leave a Comment.

4 Comments

 1. vaishno devi ashtottara 108 names written in english

  By Charulata at July 7, 2015 at 11:10 am
 2. sri ranganatha swami stotra mantras free download

  By Sarvagjna at December 28, 2014 at 7:50 pm
 3. kaal bhairav ashtakam for court cases

  By Rishika at October 12, 2014 at 2:31 am
 4. free ramayan ththa and gita mp3

  By Sukumari at October 11, 2014 at 11:08 am