Shanti Mantras: Verses for universal Peace

Shanti Mantras are the verses intended for Loka kalyanam (universal peace and harmony). The six-verse Shanti Mantras are chanted during every Hindu puja or Vratham…

1.
Swasti prajabhya paripala yantam
Nyayena margena maheem maheesah
Go-Brahmanebhyah shubhamastu nityam
Lokah samastah sukhino bhavantu.

Kale varshantu parjanyah
prithivi sashya shalini
Deshoyam kshoba rahitah
Brahmana santu nirbhaya

Om Sarve bhavantu sukhina
sarveve santu niramaya
Sarve bhdrani pashyantu
maa kaschit dukhabhagbhavet

Om Shanno mitrascham varunah
shanno bhavatparyama
Shanna indro brihaspatih
shanno vishnururukramah

Namo brahmane namaste vayu
twameva pratyaksham brahmadi
Twameva pratyaksham brahma vadishyami

krutam vadishyami
satyam vadishyami
Tanmamavatu tadvaktaramavatu
avatumam avatu vaktaram
Om shanti shanti shanti

2.
Asatoma sadgamaya
Tamasoma jyotirgamaya
Mrityorma amrutamgamaya

3.
Poornamadam poornamidam
Poornaat poorna mudaschate
Poornasya poornamaadaaya
Poornameva vashisyate
Om shanati shanti shanty

4.
Kayena Vacha manasendriyairva
Budhyat manava, prakrute svabhavat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayami
Om Shanti Shanti Shanti

5.
Om ritagum satyam param brahmam, purusam krsnapingalam,
Urdhva retam, virupaksham visvaroopayavai namo namah

6.
Om eeshana sarva vidyanam, eshvarah sarva bhutanam
Brahmadhipatir brahmanodhipatir brahma shivome astu sada shivoham.

Leave a Comment.

45 Comments

 1. english translation of the prayer shano mitra sham

  By Sadanand at August 31, 2013 at 12:22 pm
 2. meaning in English of the prayer : Om shanno mitra sham varuna

  By Chakradhar at August 6, 2013 at 3:34 pm
 3. kayena vacha manasendriyerva where is this verse found

  By Samriddhi at July 29, 2013 at 5:20 pm
 4. swasthi praja byam paripala slokam in telugu script

  By Kalpak at July 26, 2013 at 10:45 pm
 5. meaning of swasti prajabhya paripala yantam in sanskrit

  By Maitreyi at June 19, 2013 at 9:59 am
 6. What is the meaning of the verses kayena vacha

  By Pradnya at May 17, 2013 at 11:42 am