Pushya Nakshatra Stotram | Daily Prayer for Pushyami Nakshatra natives

Pushya nakshatra stotram, Pushyami nakshatra stotra is a daily prayer for nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Pushya nakshatra. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more meritorious.

Pushya Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana

Pushyami Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan

Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Pushya Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah
Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah

Pushyami Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan

Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Leave a Reply

31 Comments

 1. pushya nakshatra 4th pada female names in hindi

  By Pragnya at July 23, 2013 at 5:04 pm
 2. pusyami nakshatra second pada horoscope in may 2013

  By Balamani at May 11, 2013 at 9:11 pm
 3. pushyami 3 rd padam nakshatra predictions for 2013

  By Yamaraj at April 3, 2013 at 1:30 pm
 4. what are the affects of pushyam 2nd padam

  By Aaradhak at March 31, 2013 at 5:40 pm
 5. pushya nakshatra 3rd pada fasting dates in 2013

  By Akira at March 29, 2013 at 2:18 am