Pushya Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Pushyami Nakshatra natives

Pushya nakshatra stotram or Pushyami nakshatra stotra is a daily prayer for nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Pushya nakshatra. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more meritorious.

Pushya Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana

Pushyami Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Pushya Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah
Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah

Pushyami Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Leave a comment to Pushya Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Pushyami Nakshatra natives

  1. pushya nakshatra 3rd pada fasting dates in 2013

  2. what are the affects of pushyam 2nd padam

  3. pushyami 3 rd padam nakshatra predictions for 2013

  4. pusyami nakshatra second pada horoscope in may 2013

  5. pushya nakshatra 4th pada female names in hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *