Padmavathi Karthika Brahmotsavam 2014 | Tiruchanur Padmavati Ammavari Karteeka Brahmotsavalu

Padmavathi Ammavari karthika Brahmotsavam are held during Kartika masam in Tiruchanur temple dedicated to Goddess padmavati. In 2014, Padmavati Devi Kartika brahmotsavam starts on November 19 and ends on November 28.

Brahmotsavam begins with Ankurarpana and Dwajarohanam and ends with Chakra Snanam and Dwajavarohanam.

Sri Padmavathi Ammavari Karthika Brahmotsavam Schedule 2014

Date Morning / Evening Vahana Sevas Night Vahana Sevas
November 19, 2014
(Wednesday)
8:35 am – Dwajarohanam 6 pm – Unjal Seva
8 pm – Chinna Sesha Vahanam
November 20, 2014
(Thursday)
8 am- Pedda Sesha Vahanam 6 pm – Unjal Seva
8 pm – Hamsa Vahanam
November 21, 2014
(Friday)
8 am-MutyapuPandiri Vahanam 8 pm – Simha Vahanam
November 22, 2014
(Saturday)
8 am – Kalpavriksha Vahanam 6 pm – Unjal Seva
8 pm – Hanumantha Vahanam
November 23, 2014
(Sunday)
8 am – Pallaki Utsavam 4 pm – Vasanthotsavam
6 pm – Unjal Seva
8:30 pm – Gaja Vahanam
November 24, 2014
(Monday)
8 am Sarva Bhupala Vahanam 4:30 pm – Golden Chariot 
(Swarna Rathotsavam)
7 pm – Unjal Seva
8:30 pm – Garuda Vahanam
November 25, 2014
(Tuesday)
8 am – Suryaprabha Vahnam 6 pm – Unjal Seva
8 pm – ChandraprabhaVahanam
November 26, 2014
(Wednesday)
7:15 am Rathosavam 6 pm – Unjal Seva
8 pm – Aswa Vahanam
November 27, 2014
(Thursday)
1) 7 am – Pallaki Tiruchi Utsavam
2) 11:45 am Panchami Teertam 
7:30 pm – Dwaja Avarohanam     and Tiruchi Utsavam
November 28, 2014
(Friday)
Snapanna Thirumanjanam PuspaYagam at 5 pm

Leave a Reply