Omkara Bindu Samyuktam Shiva Stotram Lyrics, Shiva Panchakshari by Adi Shankara Bhagavatpada

‘Omkara Bindu samyuktham’ is a prayer dedicated to Lord Shiva. This stotram signifies Lord Shiva with Omkara, the sacred symbol of Hinduism. Sometimes it is also known as Shiva Panchakshari Stotram.

‘Omkara Bindu Samyuktam’ (Shiva Panchakshari Stotram) was written by Shri Adi Shankara Bhagavatpada (AdiShankaracharya).

Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah

Kamadam mokshadam chaiva Omkaraya namo namah

Namanti rishayo deva namantyapsarasanganaa
Nara namanti devesham nakaraya namonamah

Mahadevam mahatmanam mahadhyanam parayanam
Maha papa haram devam makaraya namo namah

Shivam shantam jagannatham lokanugraha karakam
Shivameka padam nityam shikaraya namo namah

Vahanam vrishabho yasya vasuki kantha bhooshanam
Vame shakti dharam devam vakaraya namo namah

Yatra yatra sthito deva sarva vyapi maheswarah
Yoguru sarva devanam yakaraya namo namah

Leave a Reply

8 Comments

 1. words & meaning of hindu prayer Omkaran Bindu

  By Shail at September 24, 2013 at 6:28 am
 2. aigiri nandini nanditha songs mp3 malayalam audio m s subbulakshmi

  By Urmika at September 17, 2013 at 2:23 am
 3. om kara bindu- shiva sloka in oriya language

  By Ashvath at August 3, 2013 at 5:56 pm
 4. OMkAraM bindu saMyuktaM nityaM dhyAyanti yoginaH meaning in Hindi

  By Svayambhut at July 14, 2013 at 12:06 pm