Mangala Chandika Stotram: Mangala Chandi Suktam

Mangala Chandika Stotram, Mangala Chandi Suktam, is a highly revered prayer dedicated to Goddess Chandi or Durga and recited widely during Navratri Durga Puja.

This stotram consists of three sections – Dhyanam, Sri Maha Deva Uvacha, and Phalasruthi (merits and benefits of recital).

Dhyanam, Mahadevi Uvacha and  Phalasruthi of Mangala Chandika stotram are given..

Here are the lyrics of Mangala Chandika Stotram:

Dhyanam:

Devi shodasha varmiyam sustra yavvanam

Bimboka bheem sudatheem suddam sharath padma nibhananam
Shweta sampaka varnaam sunee lothpala losanam

Jagathatrim sadathrim cha sarvebhyah sarva sampadam

Samsara sagare kave jyoti rupaam sadabhaje

Devasya cha dhyana mityavam sdavanam sruyathamune

Sri Mahadeva Uvacha:

Raksha raksha jaganmatha devi mangala chandike

Harike vipatham raaseh harsha mangala karike

Harsha mangala dakshinya harsha mangala daayike

Shubha mangalai dakshinya shubha mangale chandike

Mangalam mangalar ho cha sarva mangala mangale

Satham mangalathe devim sarvesham mangalalaye

Pujya mangalavare mangalabhishta devathe

Pujye mangala vashassa manovamshasya santhatham

Managalaa thishtrathu devi mangalanam cha mangale

Samsara mangaladhare moksha mangala daayini

Sarecha mangala tare parecha sarva karmanam

Prathi mangalavarecha punye mangala sukhaprapthe

Phalasruthi:

Stotre nanena sampishcha stuthva mangala chandikam

Prathi mangalavare pujyam thathwa kathah shiva

Mangala Chandika Mata

Mangala Chandika Mata

Leave a Comment.

23 Comments

 1. mangala chandikA stotra in bengali lyrics

  By Sankul at August 26, 2015 at 9:57 pm
 2. raksha raksha jagan matha devi mangala chandike

  By Paranjoy at August 22, 2015 at 8:18 pm
 3. free Download mangal chandika mantra mp3

  By Rishikesh at April 14, 2015 at 12:44 am
 4. chandika mata stotra frim marathi lagnasathi

  By Suhag at April 12, 2015 at 12:57 am
 5. raksha raksha jagan matha devi mangal chandike harike

  By Svang at August 8, 2013 at 12:07 pm
 6. mangala chandika stotram lyrics in marathi mp3 download

  By Prathamesh at August 1, 2013 at 4:23 pm
 7. raksha raksha jagan matha devi mangal chandike harike lipdam rase harsh mangal karike mangal karike

  By Vyan at July 30, 2013 at 1:18 am
 8. raksha raksha jagan matha devi mangala chandike lyrics in english

  By Samrat at July 19, 2013 at 1:38 pm
 9. benefits of mangal chandika stotra raksha raksha jagan matha

  By Uditi at June 27, 2013 at 7:51 pm
 10. www download of mangal chandika stotram in gujrati

  By Jagatkishor at June 27, 2013 at 6:26 pm
 11. maa mangal chandi vrat katha in bengali script

  By Saagar at May 7, 2013 at 11:45 am
 12. mangala chandika stotram in telugu mp3 free download

  By Avikam at May 2, 2013 at 12:53 pm
 13. raksh raksh jagnamata devi mangal chandike in marathi

  By Aakaash at April 29, 2013 at 1:05 pm
 14. why do we read shri mangala chandika stotram

  By Samrat at April 22, 2013 at 9:45 am
 15. mangala chandika stotram hindi me raksh raksh jaganmata

  By Avasyu at April 19, 2013 at 12:54 am
 16. raksha raksha jagan matha devi mangala chandika mantra text

  By Gayan at April 17, 2013 at 4:48 pm
 17. HOW TO DO POOJA FOR MANGAL CHANDIKA STOTRA

  By Taran at April 14, 2013 at 5:45 am
 18. raksha raksha jagan matha devi mangala chandike in marathi

  By Pranauthi at April 12, 2013 at 11:58 am
 19. why and when to perform mangal chandrika stotra

  By Harigopal at April 8, 2013 at 12:09 pm
 20. mangala chandika stotram for prosperity in telugu pdf

  By Viresh at April 5, 2013 at 6:31 pm
 21. raksha raksha jagan matha mangala chandike mp3 download in tamil

  By Saras at March 20, 2013 at 10:20 am
 22. mangala chandi matha storam raksha raksha in tamil

  By Neelamani at March 18, 2013 at 6:14 pm
 23. I M GREAT PLEASED TO SEE DETAILS OF MANGALA CHANDIKA STROTAM.SO KINDLY MAIL ME &OBLIGE YOUR ASHIRVAD

  By RAMESH at January 20, 2013 at 1:49 pm