Mangala Chandika Stotram: Mangala Chandi Suktam

Mangala Chandika Stotram, Mangala Chandi Suktam, is a highly revered prayer dedicated to Goddess Chandi or Durga and recited widely during Navratri Durga Puja.

This stotram consists of three sections – Dhyanam, Sri Maha Deva Uvacha, and Phalasruthi (merits and benefits of recital).

Dhyanam, Mahadevi Uvacha and  Phalasruthi of Mangala Chandika stotram are given..

Here are the lyrics of Mangala Chandika Stotram:

Dhyanam:

Devi shodasha varmiyam sustra yavvanam

Bimboka bheem sudatheem suddam sharath padma nibhananam
Shweta sampaka varnaam sunee lothpala losanam

Jagathatrim sadathrim cha sarvebhyah sarva sampadam

Samsara sagare kave jyoti rupaam sadabhaje

Devasya cha dhyana mityavam sdavanam sruyathamune

Sri Mahadeva Uvacha:

Raksha raksha jaganmatha devi mangala chandike

Harike vipatham raaseh harsha mangala karike

Harsha mangala dakshinya harsha mangala daayike

Shubha mangalai dakshinya shubha mangale chandike

Mangalam mangalar ho cha sarva mangala mangale

Satham mangalathe devim sarvesham mangalalaye

Pujya mangalavare mangalabhishta devathe

Pujye mangala vashassa manovamshasya santhatham

Managalaa thishtrathu devi mangalanam cha mangale

Samsara mangaladhare moksha mangala daayini

Sarecha mangala tare parecha sarva karmanam

Prathi mangalavarecha punye mangala sukhaprapthe

Phalasruthi:

Stotre nanena sampishcha stuthva mangala chandikam

Prathi mangalavare pujyam thathwa kathah shiva

Mangala Chandika Mata

Mangala Chandika Mata

Leave a Comment.

73 Comments

  1. raksha raksha jagan matha devi mangal chandike harike lipdam rase harsh mangal karike mangal karike