January 2017 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Here are the January 2017 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras for Bodhayana Amavasya and Sarva Amavasya. 21 January 2017 is Sarva Amavasya.

21 January 2017 is – Pushya Amavasya, Magha Amavasya, Thai Amavasai and Makara masa Amavasya as per Amavasyant Chandramana Panchang, North Indian Hindi calendars, Tamil and Malayalam calendars respectively.

21 January 2017 – Sarva Amavasya

Durmukhinama samvathsare ,Utharayane , hemantha   rithou, makara   mase , Krishna  pakshe, adhya amavasyam  punya thidhou , Shukra (brugu)      vasara yukthayam, Uthrashada   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya up till 5.38 Am next morning   (Prathama afterwards) and Uthrashada Nakshtra up to  9.50 PM (afterwards Sravana)).

Leave a Reply