Durga Saptashloki Stotram, Saptashloki Durga Stotra – Short version of Durga Saptashati

Durga Saptashloki Stotram (Saptashloki Durga Stotra) is an alternate prayer for Durga Saptashati or Chandi Path stotram which is revered as the most important text during Navratri Durga Puja.

Those who are unable to chant Durga Saptashathi can recite this as an alternate to get blessings of Goddess Durga. This seven-verse stotram explains the highlights of 700 verses of Durga Saptashati.

Here are the lyrics of Durga Saptashloki stotram in English:

Gnaninamapi chetamsi devi bhagawatee sadaa

Baladaa krushya mohaya mahamayaa prayachchathi //1//

Durgesmrita harasi mathi mashesha jantho

Swasthai smrita mathi matheeva shubhaam dadasi

Daridrya dukha bhaya harini kathwadanya

Sarvopakara karanaya sadarthra chittha //2//

Sarva mangala mangalye shive sarvartha sadhike

Saranye thriyambake gauri narayani namosthuthe //3//

Saranagatha deenartha paritrana parayane

Sarvasyarti hare devi narayani namosthuthe //4//

Sarvaswarupe sarveshe sarva shakti samanvithe

Bhaye bhyasthrahi no devi durgedevi namosthuthe //5//

Rogaana seshana pahamsi tushta rushta thu kaamaan sakalana bheeshtan

Thwama shrithanam navipanna raanaam thwama shrithahya shrayatham prayanthi //6//

Sarvabhadaa prashamanam thrailokyasya akhileshwari

Evameva thwaya karyamasmath vairi vinashanam //7//

Leave a Comment.

84 Comments

  1. Please mail me the line by line meaning of Durga Sapta Sloki Stotra.

    Thanks & Regards,
    Niranjan.