Daridra Dahana Shiva Stotram, Daridrya Nashana Shiva Stotra

Daridra Dahana Shiva Stotram (Daridrya Nashana Shiva Stotra) is a prayer dedicated to Lord Shiva. It is chanted to get rid of poverty and the dearth of wealth.

Chanting Daridra Dahana Shiva Stotram gives the devotee immense pleasure and prosperity.

Visweswaraya narakarnava tharanaya,
Karnamruthaya Sasi shekara dharanaya,
Karpoorakanthi dhavalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //1//

Gouri priyaya rajaneesa kala dharaya,
Kalanthakaya Bhujagadhipa kankanaya,
Gangadharaya Gaja raja Vimardhanaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //2//

Baktha priyaya bhava roga bhayapahaya,
Ugraya durgabhava sagara tharanaya,
Jyothirmayaya guna Nama nruthyakaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //3//

Charmambaraya sava basma vilepanaya,
Phalekshanaya mani kundala mandithaya,
Manjeera pasa yugalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //4//

Panchananaya Phani raja vibhooshanaya,
Hemamsukaya bhuvana thraya mandithaya,
Ananda Bhumi varadaya Thamomayaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //5//

Gouri vilasabhuvanaya maheswaraya,
Panchananaya saranagatha kalpakaya,
Sarvaya sarvajagatam adhipaya thasmai,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //6//

Bhanupriyaya bhava sagara tharanaya,
Kalanthakaya kamalasana poojithaya,
Nethra thrayaya shubha lakshana lakshithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //7//

Ramapriyaya Raghu nada Vara Pradhaya,
Nagapriyaya narakarnava tharanaya,
Punyesu punya barithaya surarchithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. //8//

Phala sruthi (Glory):

Vasishtena Krutham stotram,
Sarva sampathkaram param,
Trisandhyam ya padenithyam,
Sa hi swargamavapnyuth.

Leave a Reply

24 Comments

 1. Abhishek says:

  dharidhra dukha dhanaya namah shivaya song free download

 2. Ishwarya says:

  Daridra dahan stotra in sanskrit benefits of this

 3. Raga says:

  daridrya dukha dahanaya namah shivaya mp3 free download

 4. Arni says:

  daridraya dahana shiva stotram lyrics pdf in tamil language

 5. Ganesa says:

  about daridraya dukha dahana shiva stotram lyrics in hindi

 6. Achyuthan says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram mp3 free download

 7. Shalaka says:

  daridrya dukh dahan shiv stotra in hindi meaning

 8. Esh says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram pdf in devanagari

 9. Nilashri says:

  lyrics of daridraya dukha dama stotram in kannada

 10. Samavart says:

  daridrya dukha dahana siva stothram lyrics in sanskrit

 11. Deenanath says:

  daridraya dukha dahana shiva stotram lyrics in sa

 12. Vaikunth says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram meaning in malayalam pdf

 13. Samudra says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in tamil

 14. Vikern says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram with sanskrit meaning

 15. Ramratan says:

  How to get rid of daridrya in my home

 16. Pragdeesh says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in sanskrit pdf

 17. Aboli says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in hindi

 18. Sumitranandan says:

  daridraya dukha dahana shiva stotram lyrics in hindi

 19. Mayra says:

  daridra dahan shiv stotra in hindi pdf downl

 20. Rani says:

  can we chant shiva daridrya dukha dahanya stotram at home

 21. Gauresh says:

  ideal time to recite daridra dukha dahana stotram

 22. Asmita says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in sanskrit

 23. Jignesh says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in telugu